หลักสูตร Design Thinking for Innovation Development โดยศศิมา สุขว่าง

หลักสูตร " Design Thinking for Innovation Development พัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking"

วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง


   (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

1. หลักการและเหตุผล 

 

  • ในปัจจุบันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว (Disruptive Innovation) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทำให้ทุกคนสามารถกลายเป็นผู้ผลิต และขายสินค้าได้ง่ายขึ้น หากองค์กรขนาดใหญ่ไม่ตระหนักถึงภัยคุกคามจากคู่แข่งที่มีความสามารถด้อยกว่า ไม่เริ่มพัฒนานผลิตภัณฑ์/บริการ/นวัตกรรมในองค์กร อาจจะทำให้มีคู่แข่งรายเล็กๆจำนวนมากที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับปรุง พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นชิงส่วนแบ่งการตลาดเล็กๆจากผู้เล่นเดิมหรือผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด แล้วมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าหรือบริการของตนให้ดียิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงจุดที่สามารถหันมาแย่งลูกค้ากับรายใหญ่ได้ กลายเป็นปลาเล็กๆหลายๆตัวกินปลาตัวใหญ่ได้ในที่สุด
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและการพัฒนานวัตกรรมจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างตลาดๆใหม่ ตลอดจนการครองใจลูกค้าได้ ดังนั้นการบ่มเพาะบุคคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการพัฒนาด้วยเครื่องมือ/วิธีการที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาการทำงานและพัฒนานวัตกรรม(Product/Service Innovation ) ในองค์กรได้อย่างมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจน

 

  • Design Thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking)เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักสำคัญ คือการเข้าใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย (Human-Centered)  การระดมความคิดเพื่อค้นหาทางแก้ไข และการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรม   ซึ่ง Design Thinking สามารถนำความคิดสร้างสร้างสรรค์  แนวทางการแก้ปัญหา  มาต่อยอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมให้จับต้องได้  รวมทั้งการเข้าใจผู้คน การทำงานเป็นทีม ตลอดจนสร้างคุณค่า และสามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิยช์ได้ 

 

  • Design Thinking เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยในการบ่มเพาะกระบวนความคิด ทัศนคติ ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset)  เพื่อให้กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุและผล และมีความรับผิดชอบด้วยตัวเอง (accountability) เพื่อการพัฒนาเชิงรุก (Proactive) ในการทำงานและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้

 

  • Design Thinking สามารถนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมได้ ตั้งแต่นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)  , การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation) และ นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)  ที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า ผู้ใช้ แล้วต้องการพัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก้ปัญหา และสร้างคุณค่าที่ตอบโจทย์กลุ่มดังกล่าว 

 

  • เพราะสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรแข่งขันได้นั้นคือ ต้องมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  Design thinking จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่เริ่มจากการเข้าใจลูกค้า  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดและทำสิ่งใหม่ๆ แล้วนำมาพัฒนาต่อยอดสร้างคุณค่า เป็นนวัตกรรม เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และการเติบโตให้องค์กรได้

 

  • หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยกิจกรรม เครื่องมือ กรณีศึกษา และการระดมสมองผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ของ Design Thinking โดยมีหัวใจสำคัญ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยการเข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้าหรือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered) อย่างแท้จริง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการต่างๆ  การระดมความคิดเพื่อค้นหาทางแก้ไข และการเรียนรู้และลงมือทำต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรม ซึ่ง Design Thinking สามารถนำความคิดสร้างสร้างสรรค์ แนวทางการแก้ปัญหา มาต่อยอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมให้จับต้องได้ รวมทั้งการเข้าใจผู้คน การทำงานเป็นทีม ตลอดจนสร้างคุณค่า และสามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิยช์ได้

 

2. วัตถุประสงค์

 

- รู้เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงใจลูกค้าด้วย Design Thinking Process ที่บริษัทระดับโลกเช่น Apple, IBM, Pepsi เป็นต้น และในประเทศไทย เช่น SCG ใช้พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

 

- รู้กลยุทธ์แนวคิดสร้างจินตนาการมุมมองกว้างไกลเหนือผู้อื่น รวมทั้ง Workshop ที่จะทำให้ระดมไอเดียสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมได้ในปริมาณมากๆในเวลาจำกัด

- สามารถนำเทคนิค/วิธีการในการสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  

รูปสัมนาหลักสูตร Design Thinking ที่ผ่านมา (ที่สามารถนำรูปมาลงเวปไซต์ได้)

หลักสูตร Design Thinking    กดที่นี่เพื่อดูรูป      2

 

 


3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefits)

- สามารถพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการที่ทำให้ผู้ใช้งานพึงพอใจ โดยการประยุกต์ใช้ Service Design Thinking Process & Toolkit 
- พัฒนาทักษะการเข้าใจ เข้าถึง มุมมองและความต้องการเชิงลึกของลูกค้า/กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ตรงใจได้
- สามารถผลิตแนวคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมได้ปริมาณมากๆและมีเทคนิคการวิธีการคัดเลือกแนวคิดเพื่อนำมาพัฒนาต่อ
- สามารถพัฒนา Mini-Innovation Project ออกมาเป็นต้นแบบแนวคิดเพื่อนำไปต่อยอดต่อไปได้หากต้องการปรึกษาแนะนำ หรือรายละเอียดการสัมมนา หรือรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม  กรุณาติดต่อ 
 

อ.ศศิมา สุขสว่าง - เก๋

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช 

E-mail :     sasimasuk.com@gmail.com

Website :  www.HCDdesignthinking.ccom ,  www.sasimasuk.com , www.HCDcoaching.com

Line ID :   sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. :        081-5609994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)

Youtube: https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation


 (อ.ศศิมาเก๋เช็คเมล์, line, ข้อความติดต่อกลับและเบอร์โทร. ด้วยตัวเองทุกวันค่ะ)


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง - เก๋   วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช   E-mail : HCDdesignthinking@gmail.com , sasimasuk.com@gmail.com, Line ID : sasimasuk.com, https://www.facebook.com/CreativetoInnovation, 

Tel. : 081-5609994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)  (อ.ศศิมาเก๋เช็คเมล์, line, ข้อความติดต่อกลับและเบอร์โทร. ด้วยตัวเองทุกวันค่ะ)

Visitors: 29,523