หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม (Creative to Innovation) โดยศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร"(Creative to Innovation  Thinking for  Innovation Development)

วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง


1. หลักการและเหตุผล

 • ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ล้วนจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด  เพื่อให้ทันกับการเติบโตและของสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  การพัฒนากลยุทธ์ด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลากร   และองค์กร  ในการเรียนรู้ถึงแนวคิด  เทคนิค/เครื่องมือ/วิธีการการพัฒนา และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากภายนอก  เปิดมุมมองใหม่ๆ ตลอดจนเรียนรู้แลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  นำมาพัฒนาคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม  (Innovation)  ต่อไป

 

 • การพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้นั้น  ปัจจัยที่สร้างให้เกิดนวัตกรรม  ก็คือ  บุคคลากร ทักษะ ความรู้และการสนับสนุนของผู้บริหารที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรจะต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เท่าทันเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการบ่มเพาะบุคคลากรให้เข้าใจและมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม (Creative thinking & Innovation Mindset) กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุและผล (Growth Mindset) เสริมสร้างความรู้ ทักษะ จนสามารถประยุกต์ใช้ในพัฒนาการทำงานกระบวนการทำงาน (Process Innovation) ให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสร้างนวัตกรรม  สร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กร  ได้คิดสร้างสรรค์    กล้าที่จะนำเอาเสนอแนวความคิดดี ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม (Innovation) หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการใหม่ๆ (Product, Proce,Servicess) เป็นต้น ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ( Value Creation ) และสามารถนำมาส่งต่อหรือขยายได้ในเชิงพาณิยช์ (Commercial) ได้อย่างมั่นใจจนสามารถต่อยอดเป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Business Model Innovation) ได้ในท้ายที่สุด

 

 • ผลลัพธ์ของหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ปรับ Mindset ความคิดเชิงนวัตกรรม  ฝึกการการใช้เครื่องมือต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การทำงาน รวมทั้งเข้าใจการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้และเครื่องมือผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดพัฒนากระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวน (Process Innovation, Product Innovation, Service Innovation) ให้กับองค์กรได้ต่อไป 
  (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)
 

2. วัตถุประสงค์

 • เข้าใจ Innovation Mindset จากภายใน (Inside out) การคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อให้กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบด้วยตัวเอง (accountability) เพื่อการพัฒนาเชิงรุก (Proactive) ในการทำงานและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้
 • เข้าใจองค์ประกอบของนวัตกรรมอย่างถูกต้อง สามารถก้าวข้ามความคิดที่ว่านวัตกรรมเป็นเรื่องยาก และเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร/คนเก่งเท่านั้น ที่จะทำได้
 • มีแนวคิดในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และต่อยอดไปเป็นการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กรได้
 • มีแนวทางในพัฒนานวัตกรรมในหลายรูปแบบ ตลอดจนได้เรียนรู้เครื่องมือ/เทคนิค/วิธีการที่นำไปประยุกต์ในการพัฒนานวัตกรรมได้

 

 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • เข้าใจ Mindset และก้าวข้ามข้อจำกัด (Fixed Mindset) ด้วยวิธีและกระบวนการสัมมนาเพื่อการพัฒนาเชิงรุกขององค์กรได้
 • สามารถเข้าใจการทำงานเป็นทีม (Cross Functional Team)เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้องค์กรอย่างต่อเนื่องได้
 • สามารถนำเทคนิค/วิธีการในการสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถพัฒนา Mini-Innovation Project ออกมาเป็นต้นแบบแนวคิดเพื่อนำไปต่อยอดต่อไปได้ (ประมาณ 3-5 Projects/1 สัมนา)
 

หากต้องการปรึกษาแนะนำ หรือรายละเอียดการสัมมนา หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม หรือหลักสูตร Design Thinkingหรือรายละเอียดหลักสูตร กรุณาติดต่อ 
 

อ.ศศิมา สุขสว่าง - เก๋

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช 

E-mail :      sasimasuk.com@gmail.com

Website :  www.HCDdesignthinking.ccom ,  www.sasimasuk.com , www.HCDcoaching.com

Line ID :   sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Youtube: https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation

Tel. :        081-5609994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)

 (อ.ศศิมาเก๋เช็คเมล์, line, ข้อความติดต่อกลับและเบอร์โทร. ด้วยตัวเองทุกวันค่ะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง - เก๋   วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช   E-mail : HCDdesignthinking@gmail.com , sasimasuk.com@gmail.com, Line ID : sasimasuk.com, https://www.facebook.com/CreativetoInnovation, 

Tel. : 081-5609994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)  (อ.ศศิมาเก๋เช็คเมล์, line, ข้อความติดต่อกลับและเบอร์โทร. ด้วยตัวเองทุกวันค่ะ)

Visitors: 27,594