หลักสูตร Creative Problem Solving for Innovation Development โดยศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร " Creative Problem Solving for Innovation Development"

วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง

 

   (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

1. หลักการและเหตุผล 

 

ปัจจุบัน ทักษะที่จำเป็นและสำคัญมากสำหรับผู้นำในศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือ “ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)” เป็นทักษะที่ต้องวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน โดยยังไม่สามารถรบุผลกระทบได้อย่างชัดเจน จึงต้องทำความเข้าใจสถานการณ์และพิจารณาความเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆ  แล้วจึงแก้ไขปัญหาด้วย ตั้งแต่การประเมิน วิเคราะห์ และออกแบบแนวทางการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด

 

การพัฒนาบุคคลากรให้มีระบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงวิเคราะห์ (Creative Problem solving & Analytical Thinking) จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ การทำงานต่างๆในภาพใหญ่ขององค์กรสอดคล้อง สัมพันธ์กันด้วยระบบที่มีส่วนประกอบต่างๆ ที่เชื่อมสัมพันธ์กันรวมเป็นหนึ่ง เดียวกัน มองภาพเล็กๆและประสานรวมเป็นภาพใหญ่ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การรับรู้ปัญหา การระบุปัญหา การสร้างทางเลือกและประเมิน จนถึงการตัดสินใจแล้วแก้ปัญหา เชื่อมโยง สร้างสรรค์และทำงานอย่างเป็นระบบ

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)ผ่านองค์ความรู้ กิจกรรม (Workshop) เครื่องมือ กรณีศึกษา และการระดมสมองผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน นำเสนอวิธีการสร้างกระบวนการที่ต้องมุ่งไปถึงการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและการแก้ไขปัญหานั้นซ้ำๆ 

 

 

 2. วัตถุประสงค์
 
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการของ การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) วิธีการ เทคนิค ผ่านกิจกรรมต่างๆจากการทำ Workshop, กรณีศึกษาและการนำเสนอในการอบรม
 
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ในการเข้าใจและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา (Problem Concept) อย่างแท้จริง
 
- เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและสภาวะแวดล้อมต่างๆ และสามารถจัดลำดับของปัญหาเพื่อการตัดสินใจ ได้อย่างดี
 
-  เรียนรู้เครื่องมือ/วิธีการที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์หาวิธีการ/แนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตัดสินใจและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งใหม่ๆในองค์กรได้
 
 
หากต้องการปรึกษาแนะนำ หรือรายละเอียดการสัมมนา หรือรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม  กรุณาติดต่อ 
 

อ.ศศิมา สุขสว่าง - เก๋

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช 

E-mail :     sasimasuk.com@gmail.com

Website :  www.HCDdesignthinking.ccom ,  www.sasimasuk.com , www.HCDcoaching.com

Line ID :   sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Youtube: https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation

Tel. :        081-5609994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)

 (อ.ศศิมาเก๋เช็คเมล์, line, ข้อความติดต่อกลับและเบอร์โทร. ด้วยตัวเองทุกวันค่ะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง - เก๋   วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช   E-mail : HCDdesignthinking@gmail.com , sasimasuk.com@gmail.com, Line ID : sasimasuk.com, https://www.facebook.com/CreativetoInnovation, 

Tel. : 081-5609994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)  (อ.ศศิมาเก๋เช็คเมล์, line, ข้อความติดต่อกลับและเบอร์โทร. ด้วยตัวเองทุกวันค่ะ)

Visitors: 27,596