ทักษะและเทคนิคเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง (Human-Centered) โดยศศิมา สุขสว่าง

Design Thinking เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) ที่เน้นคนและลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ และ Mindset ที่มีหลักสำคัญ คือการเข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย (Human-Centered)อย่างแท้จริงด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และฟังด้วยหัวใจ (Ask – Observe - Immerse –Listen) แล้วจึงการระดมความคิด ทำงานเป็น Teamwork เพื่อค้นหาทางแก้ไข และการเรียนรู้และลงมือทำต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรม 

  (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือใส่เครดิต อ.ศศิมา สุขสว่าง www.sasimasuk.com ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ)

 

ซึ่ง Design Thinking สามารถนำความคิดสร้างสร้างสรรค์  แนวทางการแก้ปัญหา  มาต่อยอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมให้จับต้องได้  รวมทั้งการเข้าใจผู้คน การทำงานเป็นทีม ตลอดจนสร้างคุณค่า และสามารถนำไปต่อยอดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตขององค์กรได้  จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาการทำงานและพัฒนานวัตกรรม( Creativity to Innovation Development) ในองค์กรได้อย่างมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจน

 

 

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานจริง  คือ การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เข้าใจในปัญหา ความต้องการ ความจำเป็น อารมณ์ความรู้สึก การกระทำที่ออกมา  ความหมายในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย  

 

การหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทำได้หลายวิธีได้แก่

- ระดมสมอง

- การสัมภาษณ์

- การส่งแบบสอบถาม

- การเข้าไปอยู่ในสภาวะของกลุ่มเป้าหมาย

- การทดสอบและรายงานปัญหา

- การพูดคุยกับทีมงาน

- การรับปัญหา/โจทย์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- การสังเกตการณ์

- การทำ Workshop

- การทำตัวอย่างทดสอบก่อน

- การใช้ข้อมูลทางสถิติ  เช่น Big Data เป็นต้น

- Research

ฯลฯ

 

Design Thinking มีหลักแนวคิดที่สำคัญที่เป็นการพัฒนานวัตกรรมที่ "ผู้ใช้หรือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (User Centered)  หรือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centered)  แล้วนำไปปรับกระบวนการนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบสนองและตั้งอยู่บนความต้องการ พฤติกรรม รวมถึงแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้ได้ตรงใจที่สุด 

 

สำหรับทักษะสำหรับการเข้าใจ เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือ 

 (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือใส่เครดิต อ.ศศิมา สุขสว่าง www.sasimasuk.com ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ)

1. Observe - การสังเกต  

การสังเกตสิ่งรอบตัวผู้ใช้หรือลูกค้า ทั้งสิ่งแวดล้อม ความคิด การแสดงออก การพูด สิ่งที่ทำออกมา ทั้งที่พูดและไม่ได้พูดออกมา จะเป็นสิ่งสำคัญในการในการทำให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

 

2. Ask and Listen - การถามและการฟังอย่างลึกซึ้ง   

การถามคำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ใช้หรือลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และการฟังอย่างลึกซึ้งและใส่ใจจะทำให้เราสามารถเข้าใจถึงจิตใจ และความต้องการที่ไม่ได้พูดได้  การฟังนั้น นอกจากฟังเสียงที่พูดออกมาแล้ว ยังต้องฟังเสียงที่ไม่ได้พูดออกมาด้วย 

 

3. Immerse – การเข้าถึงใจ (มีส่วนร่วมหรือจุ่มแช่เพื่อให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างเเท้จริง)

การเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตของผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมาย จะทำให้เข้าใจมุมมองที่ชัดเจนขึ้น ถึงพฤติกรรม กิจกรรมและแรงจูงใจผ่านสิ่งต่างๆที่ลูกค้าใช้ ความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้การพัฒนานวัตกรรมได้ตรงใจและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 
 
ทักษะทั้ง 3 ประการนี้จะช่วยให้เข้าใจในความรู้สึก ความคิด ความต้องการ Pain Point ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ลึกซึ้ง (insight ) เช่น  ความต้องการที่ซ่อนเร้น  ปัญหาคืออะไร  จุดที่ลูกค้าไม่ชอบคืออะไร   ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง  ความต้องการที่ซ่อนเร้น เป็นต้น

.................................

HCDdesignthinking.com  เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม โดยใช้ Design Thinking โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ก่อตั้งและเป็นผู้จัดการบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 8  ปี  รวมเวลาทำงานด้านพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กรกว่า 15 ปี


ศิมาได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Performance coaching ,Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์การโค้ชผู้บริหารในองค์กรชั้นนำหลายแห่ง


ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ  Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กรให้กับองค์กรต่างๆค่ะ 


หากต้องการปรึกษาแนะนำ หรือรายละเอียดการสัมมนา หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม หรือหลักสูตร Design Thinkingหรือรายละเอียดหลักสูตร กรุณาติดต่อ 
 

อ.ศศิมา สุขสว่าง - เก๋

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช 

E-mail :      sasimasuk.com@gmail.com

Website :  www.HCDdesignthinking.ccom ,  www.sasimasuk.com , www.HCDcoaching.com

Line ID :   sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. :        081-5609994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)

 (อ.ศศิมาเก๋เช็คเมล์, line, ข้อความติดต่อกลับและเบอร์โทร. ด้วยตัวเองทุกวันค่ะ)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง - เก๋   วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช   E-mail : HCDdesignthinking@gmail.com , sasimasuk.com@gmail.com, Line ID : sasimasuk.com, https://www.facebook.com/CreativetoInnovation, 

Tel. : 081-5609994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)  (อ.ศศิมาเก๋เช็คเมล์, line, ข้อความติดต่อกลับและเบอร์โทร. ด้วยตัวเองทุกวันค่ะ)

Visitors: 29,521