จากใจผู้ก่อตั้ง www.HCDdesignthinking.com

สวัสดีค่ะ  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ HCD DesignThinking.com  โดย HCD ย่อมาจาก  Human Creativity Development (HCD)  พื้นที่เล็กๆที่อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วย Design Thinking และหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ช่วยส่งเสริมจาก "เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy)" และ "เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)" เติบโตเป็น "เศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม (Innovative Economy)”   ต่อไปค่ะ 

 

 อ.เก๋มีเวปไซต์หลักอยู่ที่ https://www.sasimasuk.com/ ซึ่งเป็นเวปไซต์แรกเลยที่แบ่งปันบทความความรู้ด้านต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนานวัตกรรมด้วยเครื่องมือ Creative tools ต่างๆ รวมทั้ง Design THinking   บทความด้านการโค้ชและพี่เลี้ยง บทความด้านการบริหารโครงการ ซึ่งมีองค์กรหลายแห่งได้ให้โอกาสอ.ศศิมา ไปแบ่งปันความรู้ทั้งในการสัมมนา Inhouse training การเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง (Mentoring) ทั้ง Online และ Offline ทั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรมและการโค้ช 

 

อ.ศศิมา จึงมีแนวคิดสร้างพื้นที่เล็กๆที่แบ่งปันความรู้ที่แยกตามหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อผู้สนใจ ดังนี้

- ด้านการโค้ชและพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยตรงที่เวปไซต์ https://www.hcdcoaching.com 

- ด้านการพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking โดยตรงที่เวปไซต์นี่ค่ะ  https://www.hcddesignthinking.com/

- ด้านการพัฒนานวัตกรรม การบริหารโครงการ ทักษะการคิด การพัฒนาตัวเอง ที่เวปไซต์  https://www.sasimasuk.com/

 

สำหรับในเวปไซต์ https://www.hcddesignthinking.com/ นี้จะมีเนื้อหาบทความ เครื่องมือต่างๆ ตัวอย่าง กรณีศึกษา หรือคลิปที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking  ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง-เก๋ ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทความ จากประสบการณ์การทำงาน การให้คำปรึกษา การค้นคว้า และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการไปแบ่งปันการสัมมนากับองค์กรต่างๆที่ผ่านมา เพื่อแบ่งปันและการนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองต่อไปค่ะ

 

เวปไซต์ https://www.hcddesignthinking.com/ เราขอเป็นเพื่อนคู่คิด  ด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม  ตลอดจนให้บริการฝึกอบรมภายในองค์กรของท่าน (In-House Training) ให้คำปรึกษาแนะนำ การโค้ชและพัฒนาองค์กร ให้มีศักยภาพ และเพื่อคนทำงานยุคปัจจุบันที่ต้องการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ขีดความสามารถ (competency) ให้มีประสิทธิภาพสูง ความคิดสร้างสรรค์  เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง  สามารถปรับใช้ได้จริงในการทำงานอย่างยั่งยืนค่ะ 

 

 

บทความต่างๆในเวปไซต์ที่แบ่งปัน จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลักต่างๆดังนี้ 

 

* บทความด้าน Design Thinking Stroy *

ในบทความ  Design Thinking Stroy นี้อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ จะแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เรื่องราวและการพัฒนานวัตกรรต่างๆ และการใช้ Design Thinking ในการนำมาใช้พัฒนานวัตกรรมค่ะ กดอ่าน ที่นี่

 

 

* บทความด้าน Method & Toolkits *

แบ่งปันบทความเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ  ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยพัฒนา ด้วย Design Thinking เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่สร้างนวัตกรรม รวมทั้งเครื่องมือคิดสร้างสรรค์ต่างๆ (Creative and Innovation Tools) โดยจะอธิบายที่มาที่ไปของเครื่องมือแต่ละชนิด การนำไปใช้ และตัวอย่าง เพื่อเพิ่มระบบการคิด การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ให้สามารถฝึกฝน และการนำไปใช้ได้จากประสบการณ์ทำงานและการให้คำปรึกษาของอ.ศศิมา สุขสว่าง กดอ่าน ที่นี่ 

 

 

* บทความ Skill and Mindset *  

แบ่งปันบทความเกี่ยวกับ ทักษะและกรอบแนวคิด (Skill and Mindset) ที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมของ Design Thinking  กดอ่าน ที่นี่

  

   

*  Resource *

แนะนำหนังสือ เครื่องมือและ Canvas ต่างๆค่ะ  กดอ่าน ที่นี่

 

 

 www. HCDdesignthinking.com เรามีบริการ (Our Services) ดังนี้

 

- บริการ "อบรมสัมมนา" (Training Service) มีหลักสูตรสำหรับความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม โดยเป็นการอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-house Training)

 

- บริการ "ให้คำปรึกษาแนะนำ" (Consulting Service)  ด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม  เป็นต้น

 

- บริการ "การโค้ชและพี่เลี้ยงสำหรับการพัฒนานวัตกรรม" (Innovation Coaching & Mentoring Service) ทั้งการโค้ชในองค์กร (Coaching & Mentoring in Organization) และการโค้ชตัวต่อตัว (One on One Coaching) ทั้ง Offline และ Online ค่ะ

 

 

 

ทางเรามีบริการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรค่ะ โดยกระบวนของเราคือ 

 

3D Process 

 

- Discuss เพื่อให้เข้าใจความต้องการ ผลลัพธ์ที่คาดหวังขององค์กร   

- Design ออกแบบหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการขององค์กรได้ 

- Deliver ส่งมอบการอบรมสัมมนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีี่สุดด้วยทีมวิทยากรและทีมอำนวยการของเรา  

 

โดยในแต่ละการสัมมนา กรณีศึกษา/ตัวอย่าง/เครื่องมือ/เทคนิค/วิธีการ/Workshop/กิจกรรมการเรียนรู้ และ แนวความคิดเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม บางกรณีศึกษาได้ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์ทำงานที่ปรึกษา และการโค้ชเชิงนวัตกรรมของวิทยากรผู้สอน และจะปรับเปลี่ยนตามกลุ่มผู้เข้าอบรม อายุ และประสบการณ์ และธุรกิจของแต่ละองค์กรค่ะ (อ.ศศิมา สุขสว่าง)

 

หลักสูตรอบรมของ www.HCDdesignThinking.com เรามีหลักสูตรที่มีโอกาสไปแบ่งปันบ่อยๆได้แก่

- หลักสูตร " Design Thinking for Innovation Development พัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking"

- หลักสูตร " Innovation Boot Camp by Design Thinking "

- หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร"(Creative to Innovation  for Business Innovation)

- หลักสูตร " Creative Problem Solving for Innovation Development"

- หลักสูตร  Leadership through Design Thinking 

 

และสามารถออกแบบ ปรับเปลี่ยนรายละเอียดหลักสูตร กรณึศึกษา Workshop และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้เหมาะสมแต่ละองค์กรได้ค่ะ

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด  กดที่นี่

 

หากต้องการปรึกษาแนะนำ หรือรายละเอียดการสัมมนา หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม หรือหลักสูตร Design Thinkingหรือรายละเอียดหลักสูตร กรุณาติดต่อ 
 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง - เก๋

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช 

E-mail :     HCDdesignthinking@gmail.com , sasimasuk.com@gmail.com

Website :  www.HCDdesignthinking.ccom ,  www.sasimasuk.com , www.HCDcoaching.com

Line ID :   sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. :        081-5609994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)

 (อ.ศศิมาเก๋เช็คเมล์, line, ข้อความติดต่อกลับและเบอร์โทร. ด้วยตัวเองทุกวันค่ะ)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง - เก๋   วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช   E-mail : HCDdesignthinking@gmail.com , sasimasuk.com@gmail.com, Line ID : sasimasuk.com, https://www.facebook.com/CreativetoInnovation, 

Tel. : 081-5609994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)  (อ.ศศิมาเก๋เช็คเมล์, line, ข้อความติดต่อกลับและเบอร์โทร. ด้วยตัวเองทุกวันค่ะ)

Visitors: 29,523